Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije, 2016.

Publikacija formata A5, 22 str., dizajn korica, prijelom, izrada grafika  i priprema za tisak. Izdavač: Institut za migracije i narodnosti (IMIN), Zagreb.